Infolinka

+‎421 915 839 125

kancelária

Lichnerova 4, Senec

POSTUPY NA UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSȎB

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)

 1. PRÁVO NA INFORMÁCIE (§ 19 Zákona; čl. 13 Nariadenia)

Cieľom tohto dokumentu je popis postupov na uplatnenie práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov v zmysle Nariadenia a Zákona.

V tomto dokumente je pre každé právo dotknutej osoby uvedený príslušný právny rámec a postup krokov, ktoré je potrebné nevyhnutne vykonať za účelom jeho naplnenia.

Slovenské znenie nariadenia je možné nájsť na nasledovnom odkaze: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679

Anglické znenie nariadenia je možne nájsť na nasledovnom odkaze: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK

V zmysle vyššie uvedené sú v tomto dokumente uvedené  nasledovné informácie:

 1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno:            Briliant Reality, s.r.o.

Sídlo:                               Muškátová 8, 903 01 Senec

IČO:                                36 364 843

Zápis:                               OR OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 40840/B

V mene ktorého koná:   Andrea Hoghová, konateľ

Tel.:                                 +‎421 915 839 125

E-mail:                             hoghova@briliantreality.sk

(ďalej ako „prevádzkovateľ“)

 1. Účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom:
 • analýza výhodnosti odkúpenia nehnuteľnosti
 • zisťovanie a poskytovanie informácií a poskytovanie služieb súvisiacich s poskytovaním služieb prevádzkovateľa ako sprostredkovateľa v rámci predmetu činnosti v oblasti sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť), t.j. najmä uzatvorenie Kúpnej zmluvy, Nájomnej zmluvy, Zmluvy o sprostredkovaní, Dohody o zložení zálohy, vypracovanie Odovzdávacieho protokolu, Návrhu na vklad, Informácie, poučenia a súhlas spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov, najmä príprava uzatvorenia príslušnej zmluvy alebo iného z uvedených dokumentov, evidencia zmluvy a súvisiacich dokumentov vrátane všetkých ich zmien v internom systéme prevádzkovateľa, plnenie predmetu zmluvy a kontrola jej plnenia zo strany dotknutej osoby, vybavovanie reklamácií a sťažností, vymáhanie pohľadávok vzniknutých v súvislosti s neplnením zmluvy, pričom právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, t.j. plnenie príslušnej zmluvy alebo súhlas dotknutej osoby, ak medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou nie je zmluvný vzťah, avšak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rámci služieb súvisiacich s realitnou činnosťou
 • vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov, najmä správa a fakturácia služieb poskytnutých na základe zmlúv, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr, pričom právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, t.j. plnenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • evidencia pošty a správa registratúry, t.j. evidencia a správa poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch prevádzkovateľa, pričom právnym základom na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, t. j. splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

iii.                Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby prevádzkovateľ uchováva po dobu nevyhnutnú na splnenie vymedzených účelov spracovania osobných údajov, najviac však po dobu trvania príslušnej zmluvy, resp. vysporiadania vzájomných záväzkov z nej vyplývajúcich. Faktúry, ako aj ďalšie daňové a účtovné doklady sú uchovávané v súlade s príslušnými právnymi predpismi po dobu 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje dotknutej osoby vymazané.

 1. Požiadavka na spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby prevádzkovateľ nevyhnutne potrebuje, pretože pre prípad ich neposkytnutia zmluvný vzťah medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom nemôže vzniknúť, nakoľko sú nevyhnutnou náležitosťou zmlúv uzatváraných medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom v zmysle zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V dôsledku tejto skutočnosti by dotknutej osobe nebolo možné sprostredkúvať prevádzkovateľom ponúkané realitné služby. V prípade, že sa dotknutá osoba rozhodne neposkytnúť prevádzkovateľovi telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, nebráni to vzniku zmluvného vzťahu ani poskytovaniu realitných služieb, avšak vzájomná komunikácia medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou nebude taká efektívna ako keby ich prevádzkovateľovi dotknutá osoba poskytla.

V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Udelený súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený, t.j. písomne.

 1. ĎALŠIE PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
 2. Právo na prístup k osobným údajom (Právny rámec – článok 15 Nariadenia)
 3. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) účely spracúvania;

b) kategórie dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

 1. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu.
 2. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
 3. Právo získať kópiu uvedenú v odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
 4. Právo na opravu osobných údajov (Právny rámec Článok 16 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

iii.          Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“) (Právny rámec Článok 17 Nariadenia)

 1. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 2. a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 3. b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 4. c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;
 5. d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 6. e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 7. f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.
 8. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.
 9. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
 10. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 11. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 12. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;
 13. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 14. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 15. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (Právny rámec Článok 18 Nariadenia)
 16. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
 17. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 1. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 2. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 1. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 1. Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
 1. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
 2. Oznámenie tretím stranám (Právny rámec Článok 19 Nariadenia)

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

 1. Právo na prenosnosť osobných údajov (Právny rámec Článok 20 Nariadenia)
 2. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
 3. sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a
 4. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 5. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
 6. Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
 7. Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
 8. Právo namietať spracúvanie osobných údajov (Právny rámec Článok 21 Nariadenia)
 9. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 10. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
 11. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
 12. Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo uvedené v ods. 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácií s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
 13. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 14. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

vii.          Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (Právny rámec Článok 22 Nariadenia)

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

 1. Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe (právny rámec Článok 34 Nariadenia)
 2. V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.
 3. Oznámenie dotknutej osobe uvedené v odseku 1 tohto článku obsahuje jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a aspoň informácie a opatrenia uvedené v článku 33 ods. 3 písm. b), c) a d).
 4. Oznámenie dotknutej osobe uvedené v odseku 1 sa nevyžaduje, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:
 5. prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie;
 6. prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb uvedené v odseku 1 pravdepodobne už nebude mať dôsledky;
 7. by to vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade dôjde namiesto toho k informovaniu verejnosti alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že dotknuté osoby budú informované rovnako efektívnym spôsobom.
 8.   Ak prevádzkovateľ ešte porušenie ochrany osobných údajov neoznámil dotknutej osobe, dozorný orgán môže po zvážení pravdepodobnosti porušenia ochrany osobných údajov vedúceho k vysokému riziku požadovať, aby tak urobil, alebo môže rozhodnúť, že je splnená niektorá z podmienok uvedených v odseku 3.
 1. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (Právny rámec § 100 Zákona; Článok 77 a 79 Nariadenia)

V prípade, že sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov je v rozpore so Zákonom a s Nariadením, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Návrh na začatie konania (ďalej len „návrh“) musí obsahovať:

 1. meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
 2. označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
 3. predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
 4. dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
 5. kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto zákona alebo nariadenia, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Vzor návrhu na začatie konania pred Úradom je zverejnený na webovom sídle Úradu.

Bez toho, aby bolo dotknuté právo dotknutej osoby domáhať sa ochrany svojich práv na základe návrhu na začatie konania pred Úradom, má tiež právo domáhať sa svojich práv na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jej osobných údajov v rozpore s Nariadením došlo k porušeniu jej práv ustanovených v Nariadení.

V prípade, že bude dotknutá osoba potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prediskutovať ďalšie spracovanie jej osobných údajov, môže sa na prevádzkovateľa kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese: hoghova@briliantreality.sk